Hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT theo NĐ 92/2021/NĐ-CP

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 31/10/2021 – Ngày cập nhật: 10/02/2022

1. Quy định chung về cách lập hoá đơn thuế gtgt theo NĐ92/2021/NĐ-CP

Chính phủ ban hành NĐ 92/2021/NĐ-CP và TCT ban hành công văn hướng dẫn 4153/TCT-CS ngày 29-10-2021 liên quan đến cách ghi chép lập hđ thuế gtgt với các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Lưu ý quan trọng: 

  1. Chỉ có một số mặt hàng, dịch vụ thuộc ngành hàng dịch vụ vận tải, thông tin và truyền thông, dịch vụ hành chính và hỗ trợ, dịch vụ nghệ thuật vui chơi và giải trí mới được giảm. Như vậy chỉ một số doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ thuộc diện được giảm mới áp dụng.
  2. Các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế gtgt phải lập hóa đơn riêng, không chung với các mặt hàng không được giảm. 
  3. Thời gian áp dụng: tháng 11 và 12.2021 (Từ 01/11/2021 – 31/12/2021).

Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT như sau:

“3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.”

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn ví dụ về lập hóa đơn như sau:

Ví dụ 1:

Công ty A, là doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, giá tính thuế là 20.000.000 đồng. Dịch vụ vận tải áp dụng thuế suất 10% và thuộc đối tượng được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Ngày 15/11/2021, Công ty A cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B thì khi lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty B, Công ty A ghi như sau:

Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ vận tải”

Giá bán ghi: 20.000.000 đồng

Thuế suất thuế GTGT ghi: “10% x 70%”

Tiền thuế GTGT ghi: “1.400.000 đồng”

Tổng giá thanh toán: “21.400.000 đồng”.

Căn cứ hóa đơn GTGT, Công ty A kê khai thuế GTGT đầu ra, Công ty B kê khai khấu trừ thuế GTGT theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn là 1.400.000đ.

Ví dụ 2:

Tổ chức X, là đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, cung cấp dịch vụ lưu trú cho khách hàng Y trong 02 ngày của tháng 11/2021 với giá phòng niêm yết là 1.500.000 đồng/ngày. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính, dịch vụ lưu trú áp dụng mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%. Trong thời gian được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức X tính số thuế GTGT được giảm và lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng Y như sau:

Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ lưu trú”

Tại cột “Thành tiền” ghi: “3.000.000 đồng” (1.500.000 đồng x 2)

Tính số thuế GTGT được giảm: 3.000.000 x 5% x 30% = 45.000 đồng

Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” (là số tiền người mua phải thanh toán cho người bán) ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu là “2.955.000 đồng”, đồng thời ghi chú: “đã giảm 45.000 đồng, tương ứng 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu theo NQ số 406/NQ-UBTVQH15”.

2. Hướng dẫn cách lập hoá đơn thuế gtgt bán ra

2.1. Hướng dẫn chung

Hướng dẫn chung như sau:

 1. Khai báo các mã thuế suất có thuế suất 7%, 3.5%…
 2. Khi lập hóa đơn chọn các mã thuế suất với thuế suất tương ứng: 7%, 3.5%
 3. Việc in hóa đơn theo mẫu quy định như hướng dẫn trong công văn của TCT do chương trình thực hiện.
  1. Đối với đơn vị sử dụng phần mềm lập hddt Fast e-Invoice của FAST và sử dụng mẫu hóa đơn “chuẩn” thì chương trình đã có sẵn mẫu hóa đơn theo yêu cầu.
  2. Đối với đơn vị sử dụng phần mềm lập hddt Fast e-Invoice của FAST và sử dụng mẫu hóa đơn đã được chỉnh sửa thì liên hệ với bộ phận CSKH của FAST để được hỗ trợ.
  3. Đối với đơn vị sử dụng phần mềm kế toán của FAST nhưng kết nối với phần mềm lập hddt của nhà cung cấp khác thì liên hệ với nhà cung cấp hddt.
  4. Đối với đơn vị chưa sử dụng phần mềm hddt và là hóa đơn được in ra từ phần mềm FA11 thì liên hệ với bộ phận CSH của FAST để được hỗ trợ.
 4. Khai báo các mã thuế suất 7%, 3.5%… thuộc cùng nhóm thuế 10%, 5%… để nhóm số liệu lên bảng kê, tờ khai theo quy định.
 5. Lên các bảng kê, tờ khai thuế GTGT theo quy định.

2.2. Khai báo danh mục thuế suất thuế gtgt bán ra

Khai báo thêm mã thuế suất tương ứng tại: Bán hàng/ Thuế suất/ Danh mục thuế suất thuế GTGT bán ra

 • Khai báo thêm mới các mã thuế tương ứng

Ví dụ:

  • Khai báo mã thuế với thuế suất mới = 7%, thuộc nhóm thuế suất “Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 10%”

  • Khai báo mã thuế với thuế suất mới = 3.5%, thuộc nhóm thuế suất “Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5%”

Danh sách danh mục thuế suất thuế GTGT bán ra:

2.3. Lập hoá đơn thuế gtgt bán ra cho các mặt hàng được giảm thuế

Tại các màn hình lập hóa đơn bán hàng và dịch vụ chọn đúng theo mã thuế suất mới 7% hoặc 3.5%.

Ví dụ, màn hình lập hóa đơn dịch vụ vận tải hành khách với thuế suất thuế gtgt được giảm là 7%:

Mẫu in hóa đơn sẽ thể hiện dựa theo mã thuế suất đã nhập, tương ứng với 7% sẽ hiển thị 10% x 70% (tương tự 3.5% sẽ hiển thị 5%x70%).

2.4. Lên bảng kê hoá đơn thuế gtgt bán ra

Đường dẫn: Báo cáo thuế/ Báo cáo thuế GTGT/ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Điều kiện lọc báo cáo, tại trường Mã thuế suất (F11) chọn thêm mã thuế suất 7% hoặc 3.5%.

Các hóa đơn với mức thuế suất 7% và 10% sẽ thuộc cùng 1 nhóm Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Các hóa đơn với mức thuế suất 3.5% và 5% sẽ thuộc cùng nhóm Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

3. Hướng dẫn cách nhập hoá đơn thuế gtgt mua vào

Thực hiện như sau:

  1. Khai báo thêm mã thuế suất tương ứng với mức thuế suất 7% hoặc 3,5% như hướng dẫn ở danh mục thuế suất gtgt bán ra 
  2. Khi nhập hđ thuế gtgt mua vào thì chọn mã thuế suất tương ứng khi nhập tiền thuế.
  3. Lên bảng kê hóa đơn thuế gtgt mua vào như bình thường, không có thay đổi so với trước đây.

4. Lập tờ khai thuế GTGT

Đường dẫn: Báo cáo thuế/ Báo cáo thuế GTGT/ Tờ khai thuế GTGT.

Tại màn hình đ/k lọc b.c, nhấn F3 – sửa mẫu

 • Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%”, cột mã thuế bổ sung mã thuế 3.5
 • Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%”, cột mã thuế bổ sung mã thuế 7

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận